US WURK : TYDSKRIFT FOAR FRYSISTYK / JOURNAL OF FRISIAN STUDIES

The journal US WURK (1952-) publishes scholarly contributions on Frisian language and literature. Languages of publication are Frisian, Dutch, English, German and French. Contributions written in Frisian, Dutch or French have an English or German summary.

It tydskrift US WURK (1952-) befettet wittenskiplike bydragen op it mêd fan de taalkunde en de letterkunde fan it Frysk (elke perioade en elk dialekt). De publikaasjetalen binne Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk. Bydragen yn it Frysk, it Nederlânsk en it Frânsk begjinne mei in koarte gearfetting yn it Ingelsk of it Dútsk.

Current Issue

Vol 66, No 3-4 (2017)

Articles
PDF
A.P. Versloot
97-112
PDF
O. Vries
113-121
PDF
Old English and Old Frisian
F. Kortlandt
122-127
PDF
J. Hoekstra
128-147
PDF
G. Jensma
148-162
Reviews and commentaries
PDF
Hitoshi Kodama, Japansk-Frysk wurdboek (jap. Nihongo-furijiago jiten). Tokyo (2015), Daigakusyorin, xiii+682 bls. ISBN 9784475001687
M. Shimizu
163-168
PDF
Anton G. Oud†, Groat Amelander Woa’deboek, bezorgd door Siebren Dyk (Rige Fryske dialektstúdzjes 12). Ljouwert/Leeuwarden (2016), Fryske Akademy en Afûk
S.J.H. Reker
168-172
PDF
Op it mêd
Us Wurk Redaksje
173-178