About the Journal

Focus and Scope

The journal US WURK (1952-) publishes scholarly contributions on Frisian language and literature. Languages of publication are Frisian, Dutch, English, German and French. Contributions written in Frisian, Dutch or French have an English or German summary.

It tydskrift US WURK (1952-) befettet wittenskiplike bydragen op it mêd fan de taalkunde en de letterkunde fan it Frysk (elke perioade en elk dialekt). De publikaasjetalen binne Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk. Bydragen yn it Frysk, it Nederlânsk en it Frânsk begjinne mei in koarte gearfetting yn it Ingelsk of it Dútsk.


Information for authors/Ynformaasje foar auteurs

Authors who wish to submit an article for publication may contact the editorial board.

Auteurs dy't in artikel oanbiede wolle ter publikaasje kinne kontakt opnimme mei de redaksje.


Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.