Reviews and commentaries

Anton G. Oud†, Groat Amelander Woa’deboek, bezorgd door Siebren Dyk (Rige Fryske dialektstúdzjes 12). Ljouwert/Leeuwarden (2016), Fryske Akademy en Afûk

Authors

  • S.J.H. Reker

Published

2018-04-09

Issue

Section

Reviews and commentaries