Return to Article Details Anton G. Oud†, Groat Amelander Woa’deboek, bezorgd door Siebren Dyk (Rige Fryske dialektstúdzjes 12). Ljouwert/Leeuwarden (2016), Fryske Akademy en Afûk Download Download PDF