US WURK : TYDSKRIFT FOAR FRYSISTYK / JOURNAL OF FRISIAN STUDIES

The journal US WURK (1952-) publishes scholarly contributions on Frisian language and literature. Languages of publication are Frisian, Dutch, English, German and French. Contributions written in Frisian, Dutch or French have an English or German summary.

It tydskrift US WURK (1952-) befettet wittenskiplike bydragen op it mêd fan de taalkunde en de letterkunde fan it Frysk (elke perioade en elk dialekt). De publikaasjetalen binne Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk. Bydragen yn it Frysk, it Nederlânsk en it Frânsk begjinne mei in koarte gearfetting yn it Ingelsk of it Dútsk.

Current Issue

Vol 67, No 1-2 (2018)

Articles
PDF
A.P. Versloot
1-37
PDF
H. Sijens
38-75
Reviews and commentaries
PDF
Volkert F. Faltings & Reinhard Jannen (Hg.), „En ai as en ai“, saad a prääster… Fering-Öömrang Spreegwurdleksikon = Föhring-Amringer Sprichwörterlexikon. Volkert F. Faltings & Reinhard Jannen (Hg.), Twäärs üüs en haligschep = Swäärs üs en halagsjep. Lexikon der friesischen Redewendungen von Föhr und Amrum
C. Winter
76-80
PDF
Timothy Jacob-Owens, Multilingualism on Amrum. Language contact and variation 1839-1851 (Estrikken/Ålstråke 105)
J. Duarte
80-83
PDF
Stephen Laker & Michiel de Vaan (ed.), Frisian through the Ages. Festschrift for Rolf H. Bremmer Jr
H.H. Munske
84-87
PDF
Op it mêd
Us Wurk Redaksje
88-96