Articles

Dy't langst hjir bliuwt sil 't al besitte, of: wat is der noch oer fan Tony Feitsma?

Authors

  • G. Jensma

Abstract

Nei oanlieding fan: Anne Tjerk Popkema, Lolke Folkertsma, Alex Riemersma, Redbad Veenbaas e.o. (red.), Wittenskip en Beweging. Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma (Ljouwert 2015).

Published

2016-06-01

Issue

Section

Articles