Donateurs

DONEREN AAN HET TIJDSCHRIFT VOOR GENDERSTUDIES NU AANTREKKELIJKER!

Gun ons uw donatie op bankrekening NL76INGB0004963888 t.n.v. Stichting Tijdschrift voor Vrouwenstudies te Amsterdam.

Het Tijdschrift voor Genderstudies heeft een ANBI beschikking waardoor geven nu veel voordeliger is. Giften aan het Tijdschrift vallen onder het belastingregime van de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Er zijn ook speciale belasting voordelen als het Tijdschrift een legaat of een schenking ontvangt.

Voorwaarden:
Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.
Er zijn 2 soorten giften:
· periodieke giften 
· gewone giften

Schenkingen en legaten:

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Kortom: Besteedt u meer dan 1% van uw jaarinkomen aan giften, dan levert een gift aan Het Tijdschrift voortaan een aftrekpost op voor uw inkomstenbelasting. Als u beslist om voor minimaal 5 jaar Het Tijdschrift financieel te ondersteunen, levert iedere gegeven euro een aftrekpost op.

Bereken hier uw fiscale voordeel

Periodieke gift

Uw gift is een periodieke gift, als:

· u de gift hebt laten vastleggen in een schenkingsovereenkomst, sinds 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig. 
· u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de instelling of vereniging waarmee u de schenkingsovereenkomst bent aangegaan.
· deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
· u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen. 
· de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Voor meer informatie over een schenkingsovereenkomst kunt u contact opnemen via penningmeestertvg[a]gmail.com.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag! Let op!: Kunt u niet voldoen aan de voorwaarde dat u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet? Bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de instelling niet meer bestaat? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Hier vindt u de overeenkomsten voor een periodieke gift.
 

Gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
· De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften. 
· U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties. 
· Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
· U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

In verband met de ANBI-status van het Tijdschrift voor Genderstudies vindt u hieronder de gegevens die volgens de belastingdienst in dat kader openbaar gemaakt dienen te worden.

Naam: Tijdschrift voor Genderstudies
Fiscaal nummer: 0053 76 403
Contactgegevens: Erna Kas, ernakas[@]gmail.com

Bestuursleden
Voorzitter: Dr. Jeanne de Bruijn 
Secretaris: Dr. Marianne Grunell
Penningmeester: Drs. Erna Kas

Meerjarenplan

Het meerjarenplan vindt u hier.

Beloningsbeleid
Twee vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding

Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel het verzorgen van de uitgave van een tijdschrift voor vrouwenstudies en overige activiteiten, ter bevordering van vrouwenstudies in Nederland.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het jaarverslag van 2012 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2013 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2014 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2015 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2016 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2017 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2018 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2019 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2020 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2021 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2022 vindt u hier.
Het jaarverslag van 2023 vindt u hier.


Financiële verantwoording

De jaarrekening van 2012 vindt u hier.
De jaarrekening van 2013 vindt u hier.
De jaarrekening van 2014 vindt u hier.
De jaarrekening van 2015 en de begroting van 2016 vindt u hier.
De jaarrekening van 2016 vindt u hier.
De jaarrekening van 2017 vindt u hier.
De jaarrekening van 2018 vindt u hier.
De jaarrekening van 2019 vindt u hier.
De jaarrekening van 2020 vindt u hier.
De jaarrekening van 2021 en de begroting van 2022 vindt u hier.
De jaarrekening van 2022 en de begroting van 2023 vindt u hier.
De jaarrekening van 2023 en de begroting van 2024 vindt u hier.