Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
  • Het artikel is niet eerder gepubliceerd en is niet in behandeling bij een ander tijdschrift.
  • Het artikel is aangeleverd in MS Word of een daarmee compatibel format.
  • De tekst en de bibliografie voldoen aan de in de auteursaanwijzingen aangegeven richtlijnen.

Richtlijnen voor auteurs

Het Tijdschrift voor Genderstudies is een peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift. Het verschijnt vier maal per jaar: in maart, juni, september en december. Spontane bijdragen zijn welkom: de redactie gaat ervan uit dat de tekst in kwestie niet ook elders is aangeboden. Tussen aanbieding van een artikel en publicatie zit minimaal een half jaar. Opzetten worden door de redactie beoordeeld; (concept)artikelen door minimaal twee externe en anonieme referenten met een bij het artikel aansluitende expertise. Het reviewproces is dubbelblind. Auteurs krijgen binnen twee maanden bericht over de beoordeling. Aanbeveling door referenten is een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde voor publicatie. Een eensluidend negatief referentenoordeel wordt altijd overgenomen, en betekent dat de redactie het artikel afwijst. Het auteursrecht op de in het Tijdschrift voor Genderstudies gepubliceerde bijdragen blijft bij de auteur(s), met dien verstande dat publicatie elders toestemming van de uitgever behoeft.

Criteria

Het tijdschrift zoekt artikelen die vanuit het perspectief van genderstudies een bijdrage leveren aan ontwikkelingen in de wetenschap, of aan debatten over actuele maatschappelijke vraagstukken. Van de auteurs wordt verwacht in dit licht aan te geven hoe hun onderwerp of onderzoek zich verhoudt tot genderstudies of welke positie het inneemt in de discussies die in genderstudies aan de orde zijn geweest. Daarnaast wordt van auteurs gevraagd in hun artikel aan te geven welke theoretische uitgangspunten zijn gehanteerd. Gendervraagstukken of de relatie van het onderwerp tot gendervraagstukken dienen in het artikel behandeld te worden.

Gezien het interdisciplinaire karakter van genderstudies is het tijdschrift primair geïnteresseerd in artikelen waarin de communicatie over gender over de grenzen van de disciplines heen wordt getild. Het beoogt niet de communicatie over gender binnen de eigen discipline. Toegankelijk taalgebruik en verheldering van jargon ondersteunen dit doel.

Kopij-aanwijzingen

Kopij kan digitaal worden aangeboden bij het e-mailadres van het redactiesecretariaat: tvgarchief[a]gmail.com. Voor literatuurverwijzingen wordt het systeem van de American Psychological Association (APA) gebruikt. Illustraties zijn welkom, mits voorzien van een onderschrift. Artikelen en opzetten voor artikelen, recensies, of opinies dienen te worden aangeleverd volgens de auteursinstructies. Artikelen die niet aan deze aanwijzingen voldoen worden teruggestuurd ter correctie, of geweigerd.

Een zorgvuldige vormgeving en een uniforme weergave van de kopij bevorderen een snelle afwikkeling, waarbij zowel auteurs, lezers als redactie gebaat zijn.

Privacy verklaring

Namen en e-mailadressen die in dit tijdschrift worden ingevoerd, zullen alleen worden gebruikt voor de in dit tijdschrift genoemde doeleinden. Ze zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden of door andere partijen.