Over dit tijdschrift

Focus en missie

Tijdschrift uitgegeven door de Gereformeerde Bond

Theologia Reformata is een theologisch tijdschrift voor gereformeerde theologie. 
Het verschijnt ieder kwartaal en biedt drie of vier grotere wetenschappelijke artikelen, een meditatie, de reflexen met aandacht voor actuele zaken in kerk en theologie, een focusartikel dat gewijd is aan een belangrijke publicatie, boekbesprekingen en boekaankondigingen.

De redactie wordt gevormd door theologen uit de kring van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk (prof.dr. H. van den Belt, prof.dr. G. van den Brink, dr. R.P. de Graaf, dr. A.J. Kunz, prof.dr. W.H.Th. Moehn en dr. T.T.J. Pleizier), uit de Christelijke Gereformeerde Kerken (prof.dr. M.J. Kater en prof.dr. H.G.L. Peels), uit de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (dr. R.T. te Velde), uit de Hersteld Hervormde Kerk (prof.dr. W. van Vlastuin).

De advisory board bestaat uit:

Oude Testament
A. Leder (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids); M.J. Paul (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven); H.F. van Rooij (Noordwes-Universiteit, Potchefstroom)
Nieuwe Testament
F.J. van Rensburg (Noordwes-Universiteit, Potchefstroom)
Patristiek
A. Goudriaan (Vrije Universiteit Amsterdam)
Kerkgeschiedenis
A.J. Beck (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven); J.P. Eglinton (University of Edinburgh); A.C. Neele (Yale University, New Haven)
Symboliek
L. Bierma (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids)
Dogmatiek
J. Bolt (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids); C. Coetzee (NoordwesUniversiteit, Potchefstroom); G. Plasger (Universität Siegen); Haemoo Yoo (Kosin University, Cheonan)
Ethiek
A.L.Th. de Bruijne (Theologische Universiteit Kampen); G. de Graaff (St Augustine’s College of Theology Londen)
Crosscultural Theology
B. van den Toren (Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen)
Godsdienstfilosofie
R. Peels (Vrije Universiteit Amsterdam)
Missiologie
A.M. Kool (Károli Gáspár Református Egyetem, Boedapest); P.J. Visser (Amsterdam)
Praktische theologie
J. Kiss (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Cluj Napoca); H.P. de Roest (Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen); C.J. de Ruijter (Theologische Universiteit Kampen) 

Peer review procedure

Theologia Reformata is een zogeheten “blind peer reviewed” tijdschrift. Dat houdt in dat ter publicatie toegezonden bijdragen anoniem op hun geschiktheid beoordeeld worden door twee leden van de redactie of van de Advisory Board. Gelieve bij inzending van een artikel ter publicatie één versie mee te sturen met auteursgegevens, en één versie waaruit juist niet afgeleid kan worden wie de auteur is (denk ook aan eventuele verwijzingen naar eigen werk in voetnoten). Deze tweede versie wordt dan doorgestuurd naar de beoordelaars, wier vakgebied doorgaans samenvalt met of minstens verwant is aan dat van de thematiek van het artikel. De redactie streeft er naar op redelijke termijn uitsluitsel te kunnen geven aan de inzenders, maar in veel gevallen dienen ter vergadering knopen te worden doorgehakt. De redactie vergadert doorgaans in april, september en december. Artikelen ter publicatie (max. 7000 woorden) zijn te allen tijde hartelijk welkom bij de redactiesecretaris, dr. R.P. de Graaf (rdgraaf@che.nl).

Boeken ter recensie zenden aan:
Prof.dr. H. van den Belt, Nijverheidsweg 33, 3931 CW Woudenberg
Tel. 033 2000121, e-mail: h.vdbelt@filternet.nl

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.

De artikelen in Theologia Reformata zijn een jaar na verschijnen online te raadplegen. De eerste 50 jaargangen (1958-2007) komen gedeeltelijk beschikbaar.

Voor een abonnement op de huidige jaargang of toezending losse nummers:

Bureau Gereformeerde Bond: administratie Theologia Reformata
Kleine Fluitersweg 253
7316 MX Apeldoorn
Telefoon 055-57 66 660
E-mail info@gereformeerdebond.nl

Redactie

prof.dr. H. van den Belt
prof.dr. G. van den Brink
prof.dr.  M.J. Kater
drs. R.W.N. Kuil
dr. A.J. Kunz
prof.dr. W.H.Th. Moehn
prof.dr. H.G.L. Peels 
dr. T.T.J. Pleizier
dr. R.T. te Velde
prof.dr. W. van Vlastuin

Advisory Board

A.J. Beck (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven)
L. Bierma (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids)
J. Bolt (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids)
A.L.Th. de Bruijne (Theologische Universiteit Kampen)
C. Coetzee (NoordwesUniversiteit, Potchefstroom)
J.P. Eglinton (University of Edinburgh)
A. Goudriaan (Vrije Universiteit Amsterdam)
A.M. Kool (Károli Gáspár Református Egyetem, Boedapest)
G. de Graaff (St Augustine’s College of Theology Londen)
J. Kiss (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Cluj Napoca)
A. Leder (Calvin Theological Seminary, Grand Rapids)
A.C. Neele (Yale University, New Haven)
M.J. Paul (Evangelische Theologische Faculteit, Leuven)
R. Peels (Vrije Universiteit Amsterdam)
G. Plasger (Universität Siegen)
F.J. van Rensburg (Noordwes-Universiteit, Potchefstroom)
H.P. de Roest (Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen)
H.F. van Rooij (Noordwes-Universiteit, Potchefstroom)
C.J. de Ruijter (Theologische Universiteit Kampen)
B. van den Toren (Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen)
P.J. Visser (Amsterdam)
Haemoo Yoo (Kosin University, Cheonan)