Return to Article Details In materna lingua. De Latynsk/Aldfryske oarkonde út 1329: emendearre tekst, oersetting en ynhâldlik kommintaar Download Download PDF