Over dit tijdschrift

Focus en missie / Focus and mission

SUBSECIVA GRONINGANA
‘Studies in Roman and Byzantine Law’

De kolommen in de Subseciva Groningana staan in beginsel open voor ieder, die een bijdrage wil leveren aan het onderzoek in het Romeinse en Grieks-Romeinse recht.

The columns of the Subseciva are in principle open to everyone who is willing to make a contribution to research in Roman and Greco-Roman law.

 

DOI (Digital Object Identifier) voor dit tijdschrift

https://doi.org/10.21827/5ce7e596e1a46

 

Verschijningsfrequentie / Frequency of appearance

De bijdragen opgenomen in Subseciva Groningana zijn in eerste instantie de voortbrengselen die naast het hoofdwerk zijn ontstaan, de spaanders die bij het schaven afvallen, de eetbare kruimels op de hoofddis. Vandaar ook de naam: subseciva zijn de snippers land die bij het landmeten overblijven. Het betreffen daarom veelal korte artikelen die in afwisselende frequentie verschijnen, wanneer zich daartoe voldoende inhoudelijke omvang, dan wel een goede reden voordoet.

Deze online omgeving dient als archief en loopt derhalve altijd één jaar achter ten op zichte van de in papiervorm gepubliceerde Subseciva Groningana.

 

The subseciva (being the small scrapings of land that remain after surveying) consist of columns and papers reflecting, among other things, ongoing work as well as chips and shavings that have remained from other publications. Therefor the volumes often have no central theme.

This online edition serves as an archive - hence the last volume will appear online no earlier than a year after its publication on paper.

 

Open Access beleid / Open Access policy

Dit tijdschrift-archief is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.

This journal-archive is Open Access and is based on the idea that making scientific research accessible to a large audience for free will improve the global exchange of knowledge.

 

Informatie voor auteurs / information for authors

Auteurs die een artikel willen aanbieden ter publicatie kunnen contact opnemen met de redactie.

Authors that wish to publish an article may contact the editorial board.

 

Vormgeving / Layout

Zowel de gedrukte versie als dit online archief van de Subseciva Groningana worden opgemaakt en vormgegeven door Karen Mulders.

Vragen of opmerkingen omtrent de vormgeving kunt u stellen via het redactiesecretariaat.

Both the printed version as well as this online archive of the Subseciva Groningana are designed and edited by Karen Mulders.

If you have any questions or remarks about the layout, please submit them through the editorial board

 

Uitgeverij / Publisher

Chimaira Publishing

Groenesteinlaan 22, 9722 BX Groningen
tel. (+31) 50 5254656 email: chimaira.nl@gmail.com

 

Auteursrechtverklaring / Copyrights statement

© Chimaira BV, Groningen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, anders dan via dit online archief zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, or any other means, except through this online archive without prior written permission from the publisher.

 

Colofon

SUBSECIVA GRONINGANA
‘Studies in Roman and Byzantine Law’

De kolommen in de Subseciva Groningana staan in beginsel open voor ieder, die een bijdrage wil leveren aan het onderzoek in het Romeinse en Grieks-Romeinse recht.

The columns of the Subseciva are in principle open to everyone who is willing to make a contribution to research in Roman and Greco-Roman law.


Redactie/Editorial board:             J.H.A. Lokin, B.H. Stolte
Redactieadres/postal address:   Postbus 716, 9700 AS Groningen

 

Vormgeving (drukwerk en online) / Design (printed and online): Karen Mulders

 

© Chimaira BV, Groningen
Groenesteinlaan 22, 9722 BX Groningen
tel. (+31) 50 5254656 email: chimaira.nl@gmail.com

 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, anders dan via dit online archief zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, or any other means, except through this online archive without prior written permission from the publisher.

 

Geschiedenis van het tijdschrift / Journal history

De kolommen in de Subseciva Groningana staan in beginsel open voor ieder, die een bijdrage wil leveren aan het onderzoek in het Romeinse en Grieks-Romeinse recht. De subseciva (de snippers land die bij het landmeten overblijven) bestaan uit de voortbrengselen die naast het hoofdwerk zijn ontstaan en de afzonderlijke delen hebben dan ook vaak geen centraal thema. Het tijdschrift werd initieel gedrukt door Egbert Forsten in samenwerking met de Stichting 'Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds'. Sinds 1999 is publicatie in handen van uitgeverij Chimaira.

The columns of the Subseciva are in principle open to everyone who is willing to make a contribution to research in Roman and Greco-Roman law. The subseciva (being the small scrapings of land that remain after surveying) consist of columns and papers reflecting, among other things, ongoing work and therefor the volumes often have no central theme. Initially published by Egbert Forsten and the Foundation Stichting 'Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds', publications after 1999 are in the hands of publisher Chimaira.

 

Collegerunt et edenda curaverunt:

1984-2015: J.H.A. Lokin, B.H. Stolte, N. van der Wal (†)
2015-2019: J.H.A. Lokin, B.H. Stolte
2019-         : D. Penna, F. Brandsma, Th.E. van Bochove

 

PRAEFATIO (1983)

Hac nova disputationum serie, cui nomen 'Subseciva Groningana' est inditum, Hermanni Jani Scheltema, inde ab anno 1945 usque ad annum 1977 iuris romani eiusque historiae professoris in Universitate Groningana, illiusque operum memoriam conservare volumus.

Scheltema Basilicorum imprimis editione, cuius partem postremam manu scriptam duabus septimanis ante mortem vidit absolutam, cuiusque postrema duo volumina curantibus illius adiutoribus D. Holwerda et N. Van der Wal mox foras dabuntur, in hominum doctorum pervenit notitiam. Basilicorum autem editionem multos per annos praeparando haud paucas res ad ius graeco-romanum pertinentes paulatim acutius videre coepit. Quarum intelligentiam meliorem brevibus disputationibus nomine 'subseciva' publici fecit iuris. (Subseciva agrorum resegmina sunt, quae ex agris supersunt a mensoribus divisis.)

Quae disputatiunculae iis qui hanc seriem edendam curant quasi regula erunt, ad quam derigantur quae ipsi sociique obtulerint. In illam enim ea praesertim recipere nobis est propositum quae in praecipua sua quisque iuris romani investigatione quadam obienda tamquam adventicios capiet fructus. Ramenta ea appellaveris quae in runcinando deciderunt.

Ut ipsius Scheltemae subseciva illa, haec quoque proposita praesertim habebunt ad externam, ut dicitur, iuris romani atque graeco-romani historiam pertinentia. Cuius fontium imprimis investigationum eventus grato animo accipiemus.

Quod hanc seriem edere possumus, tabernae librariae cui nomen 'Bouma's Boekhuis b.v.' atque instituto cui nomen 'Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds', cuiusque auctor fuit Scheltema, debemus.

Seriem edendam curabunt J.H.A. Lokin, B.H. Stolte et N. van der Wal.

Multos studiosos sive scribendo sive legenda huius animi Scheltemae hereditatis participes speramus esse futuros.

 

Groningae, a.D. MCMLXXXIII a.d. IV Non. Dec.

 

VOORWOORD (1983)

De verschijning van de 'Subseciva Groningana' kan niet worden losgezien van de persoon en het werk van Prof. Mr H.J. Scheltema, hoogleraar te Groningen in het Romeinse recht en zijn geschiedenis van 1945 tot 1977. Scheltema heeft vooral bekendheid gekregen door zijn uitgave van de Basilica, die hij twee weken vóór zijn dood in manuscript heeft voltooid en waarvan de laatste twee delen door de zorg van zijn mede-uitgevers D. Holwerda en N. van der Wal binnen afzienbare tijd zullen verschijnen.

Door zijn jarenlange arbeid aan de Basilica heeft Scheltema vele nieuwe inzichten in het ius graeco-romanum verworven, die hij in korte artikelen heeft neergelegd en heeft gepubliceerd onder de naam Subseciva. (Subseciva zijn de snippers land, die bij het landmeten overblijven.) Deze korte artikelen zijn voor de redactie het richtsnoer voor de opzet van dit blad, zoals uit de naamgeving moge blijken. De bijdragen zijn in eerste instantie de voortbrengselen, die naast het hoofdwerk ontstaan, de spaanders, die bij het schaven afvallen, de eetbare kruimels op de hoofddis. Ook naar de inhoud strekken Scheltema's Subseciva ten voorbeeld. De nadruk zal liggen op de uitwendige rechtsgeschiedenis van Rome en Byzantium, in het bijzonder op de bestudering der (Grieks)-Romeinse rechtsbronnen.

De uitgave van de Subseciva Groningana wordt mogelijk gemaakt door de uitgeverij Bouma's Boekhuis b.v. en door de Stichting 'Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds', die door Scheltema is opgericht. De kolommen staan in beginsel open voor ieder, die een bijdrage wil leveren aan het onderzoek in het Romeinse en Grieks-Romeinse recht.

De redactie, bestaande uit J.H.A. Lokin, B.H. Stolte en N. van der Wal, hoopt dat een ruime kring van belangstellenden - lezers en contribuanten - deel zal hebben aan Scheltema's geestelijke nalatenschap.

 

Groningen, 2 december 1983