Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 45, No 1-2 (1996) 'Altiten ûnwennich'/forever homesick: Ypk fan der Fear and autobiography Details   PDF
H. Hoekstra
 
Vol 3, No 1-4 (1954) 'Dat' als voorw. voegwoord Details   PDF
Chr. Stapelkamp
 
Vol 44, No 1-2 (1995) 'Ene zie borch tho bouwenn...' A new look at the Pan-Frisian Dike Law in light of a Low German Ommeland version Abstract   PDF
T.S.B. Johnston
 
Vol 31, No 1-4 (1982) 'Fan wrâld-siele diel' Details   PDF
G. van der Meer
 
Vol 3, No 1-4 (1954) 'Fin fiere weagen' Details   PDF
Chr. Stapelkamp
 
Vol 42, No 3-4 (1993) 'Goes it to wash?' Über Routine und Sprachverfall im Friesischen Details   PDF
B. Sjölin
 
Vol 31, No 1-4 (1982) 'Hark ris Fedde'. Oantekeningen by in ûnfoltôge, net-publisearre fers fan Piter Jelles Details   PDF
F. Dam, T. Steenmeijer-Wielenga
 
Vol 19, No 1-4 (1970) 'Heart de wrâd de reame (o Sot!)...?' Details   PDF
G.N. Visser
 
Vol 56, No 1-2 (2007) 'Het boek is af, maar mag de schrijver spelen?' Reacties op mijn Hir is eskriven Abstract   PDF
R.H. Bremmer Jr
 
Vol 54, No 1-2 (2005) 'In langstme nei sa'n arkaedje' Fan hoop nei pessimisme yn it wurk fan Reinder Brolsma Abstract   PDF
D. Sijens
 
Vol 9, No 1-4 (1960) 'Kirche' im Altostfriesischen Details   PDF
E. Löfstedt
 
Vol 19, No 1-4 (1970) 'Tjuts-Lân wier uwz spegel klear' Details   PDF
G.N. Visser
 
Vol 25, No 1-4 (1976) 'Van een dienstmeid en een gauwdief' Details   PDF
G.N. Visser
 
Vol 55, No 1-2 (2006) 'Versandete Präpositionen' (P-Wrap) und die Struktur der Partikelphrase im Nordfriesischen Details   PDF
J. Hoekstra
 
Vol 23, No 1-4 (1974) 'Verzeihen Sie, mein Herr Baron!' Details   PDF
W.J. Buma
 
Vol 40, No 1-2 (1991) 'Wigle van Aijtta van Zwichem en de Romeinsche bedelaar'. Fan histoaryske oerlevering nei moralistysk novellemearke. Eat oer de sêge yn Fryslân Abstract   PDF
J. van der Kooi
 
Vol 33, No 1 (1984) A bibliography of Frisian dictionaries Details   PDF
F. Claes S.J., P. Kramer, B. van der Veen
 
Vol 33, No 4 (1984) A Bibliography of Frisian Dictionaries compiled by Dr. F. Claes S.J. in cooperation with P. Kramer and B. van der Veen. Additions and Corrections Details   PDF
R.H. Bremmer Jr
 
Vol 28, No 1-4 (1979) A distinction for Schiermonnikoog (-rt > -ts, -rd > -s) Details   PDF
T.L. Markey
 
Vol 49, No 3-4 (2000) A. Dykstra, Frysk-Ingelsk Wurdboek/Frisian-English Dictionary, with a corresponding English-Frisian word list Details   PDF
G. van der Meer
 
Vol 21-22, No 1-4 (1972-1973) A Frisian Supplement to Buck's Dictionary of Indo-European Synonyms? Details   PDF
N. Århammar
 
Vol 48, No 1-2 (1999) A lexical theory of schwa-deletion Abstract   PDF
G.J. de Haan
 
Vol 57, No 3-4 (2008) A note on the development of Old Wangeroogic *e and *o in open syllables Details   PDF
P.V. Stiles
 
Vol 4, No 1-4 (1955) A propos d'une controverse octogénaire Details   PDF
S. Kalifa
 
Vol 4, No 1-4 (1955) A reply to Mr. Hoekema Details   PDF
S. Chatman
 
1 - 25 of 1034 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>