Return to Article Details Oer de datearring fan Epkema syn "Plan van inteekening op Gysbert Japix, Friesche Rijmlerije" Download Download PDF