Return to Article Details Ta it forstean fan de âldfryske oarkonden. 22. dipka? Download Download PDF