Return to Article Details Ta it forstean fan de âldfryske oarkonden. 21. Gelt? Download Download PDF