Return to Article Details Ta it forstean fan de âldfryske oarkonden. 20. Allert Roda dit en Allert fan Schote? Download Download PDF