Return to Article Details Ta it forstean fan de âldfryske oarkonden. 19. baitten? Download Download PDF