Return to Article Details Ta it forstean fan de âldfryske oarkonden. 18. Suwa en Scattem? Download Download PDF