Return to Article Details Ta it forstean fan de âldfryske oarkonden. 17. Siurd gleeswr (eeta) en Syurd Eeles (wrechta) Download Download PDF