Return to Article Details Ta it forstean fan de âldfryske oarkonden. 25. aydlim en Adelen njonken aeyl ende aeyn Download Download PDF