Return to Article Details Ik har, wy har(re): de r yn it notiidsparadigma fan ha(wwe) en yn dat fan dwaan, slaan en sjen Download Download PDF