Return to Article Details It is sjesa gelegen: presintative fersterking fan demonstrative ileminten yn it Westerlauwersk Frysk, it Sealtersk en oare talen Download Download PDF