Return to Article Details Frederik Johan van der Kuip, De Burmania-sprekwurden. Santjinde-ieuske Fryske sprekwurden ferklearre en yn har tiid besjoen Download Download PDF