Tijdschriften

 • Amsterdams Sociologisch Tijdschrift

  Digitaal Archief 1974-2004 (jaargangen 1-31)


  Jaargangen 1 (1974/75) t/m 8 (1981/82) verschenen onder de titel Amsterdams Sociologisch Tijdschrift (AST), van jaargang 9 (1982/83) t/m 14 (1987/88) verscheen het tijdschrift onder de titel Sociologisch Tijdschrift (ST) en van jaargang 15 (1988/89) tot 2005 is de naam weer Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.
  Uitgever van jrg.4 nr.2 tot en met jrg.27 nr.4 was Wolters-Noordhoff b.v. te Groningen. Vanaf jrg.28 nr.1 is de uitgever weer de Stichting Amsterdams Sociologisch Tijdschrift. Met ingang van januari 2005 gaan het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift en de Sociologische Gids gezamenlijk verder onder de titel Sociologie.


  Voor 2005 - nu: Amsterdam University Press

 • Ancient Narrative

  As the name Ancient Narrative indicates, the areas of interest of the journal are: Greek, Roman, Jewish novelistic traditions, including novels proper, the "fringe", as well as the fragments; narrative texts of the Byzantine age, early Christian narrative texts - and the reception of these works in modern literature, film and music.
 • Beleid en Maatschappij

  Digitaal Archief 1973-2003 (jaargangen 1-30)


  Beleid en Maatschappij (B&M, BenM) richt zich op bestuur en beleid in de overheidssector én de particuliere sector. Als onafhankelijk forum biedt het ruimte aan zowel feitelijk gedocumenteerde analyse als wetenschappelijk verantwoorde kritiek op beleid. Dit vindt plaats vanuit een multidisciplinair perspectief: sociologie, economie, recht, geschiedenis, politicologie, bestuurskunde en (politieke) filosofie. 


  Voor 2004 - nu: Boom bestuurskunde tijdschriften.

 • Broerstraat 5

  De Rijksuniversiteit Groningen geeft sinds 1986 het alumnimagazine Broerstraat 5 uit. Het kwartaalblad is gericht op afgestudeerden, gepromoveerden en relaties.

 • Chemisch Weekblad

  Digitaal archief: vol. 5 (1908) - vol 52 (1956)
  Chemisch Weekblad, het officiële orgaan van de Nederlandse Chemische Vereeniging (NCV). Op 3 oktober 1903 verscheen de eerste editie. De oudste jaargangen zullen binnenkort beschikbaar komen.

 • Cultuur in de Spiegel

  Cultuur in de Spiegel is een samenwerkingsproject van de Rijksuniversiteit Groningen en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het project wordt gefinancierd door het VSBfonds, de Rijksuniversiteit Groningen en de deelnemende scholen voor primair en voortgezet onderwijs.

 • eJournal of Indian Medicine

  eJIM, the eJournal of Indian medicine, is a multidisciplinary periodical that publishes studies on traditional South Asian medical systems by qualified scholars in philology, medicine, pharmacology, botany, anthropology and sociology. Authors from India, Sri Lanka and adjoining countries are cordially invited to contribute.

  eJIM does not publish:
  - pharmacological articles without accompanying clinical studies,
  - ethnobiological articles.

  eJIM is an Open Access publication and makes no charge either to authors or to readers. All articles and the Archives can be accessed without registration. Registered users, however, will be notified by email on publication of an issue of the journal, new books, or news items.

  The counterpart of eJIM is ABIM, the Annotated Bibliography of Indian Medicine, maintained by Jan Meulenbeld. See the link GO TO ABIM top right.

 • European Journal of Life Writing

  The European Journal of Life Writing is an interdisciplinary journal, published by the European section of the International Auto/Biography Association (IABA Europe). The EJLW aims to provide a forum for work in the field of all forms of life narratives, with contributions ranging from conceptual to practical and creative work.

 • GAGL : Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik

  Digital Archive 1979 - 2011 
  GAGL (Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik) was a working papers series in English and German on the subject of Germanic linguistics, founded by Werner Abraham, and published by the University of Groningen between 1972 and 2011.

 • Groniek

  Historisch Tijdschrift Groniek bestaat sinds 1967 en is een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Ieder nummer van Groniek is gekoppeld aan een bepaald thema. De redactie wordt gevormd door studenten Geschiedenis van de RUG.

 • Groningen Journal of International Law

  The Groningen Journal of International Law is a Dutch foundation (Stichting), founded in 2012. The Journal is a not-for-profit, open-access, electronic publication. GroJIL is run by students at the University of Groningen,  the Netherlands, with supervision conducted by an Advisory Board of academics. The Journal is edited by volunteering students from several different countries and reflects the broader internationalisation of law.

 • Groninger Opmerkingen en Mededelingen

  Magazijn voor Leerstellige Rechtsvergelijking op Historische Grondslag. Een uitgave van de Stichting "Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds".

 • Historia Agriculturae

  In Historia Agriculturae wordt onderzoek gepubliceerd van de medewerkers en fellows van het Nederlands Agronomisch Historisch Instituut (NAHI). De serie Historia Agriculturae begon in 1953 en bestaat uit meer dan 45 nummers. Online beschikbaar vanaf nummer 30.

 • International Journal of Personality Psychology

  The IJPP is an online, open-access, peer reviewed journal for research in the areas of personality, individuality, intelligence, and individual differences in a broad sense,  including studies with a cultural or cross-cultural content.
 • Journal of Deafblind Studies on Communication

  This journal foregrounds knowledge that is developing in a new academic study-line that focuses on communication and deafblindness from various theoretical perspectives. The study-line is connected to the International Master in Pedagogical Sciences on Communication and Deafblindness at the University of  Groningen in the Netherlands.
 • Journal of Virtual Exchange

  Journal of Virtual Exchange (JVE) is an online, open-access, peer-reviewed journal aimed at practitioners and researchers in the field known variously as telecollaboration, virtual exchange, or online intercultural exchange. It is the official journal of UniCollaboration, the international academic organisation dedicated to supporting and promoting telecollaboration and virtual exchange across all disciplines and subject areas in higher education.

 • Mens en Maatschappij

  Digitaal Archief 1925-2000 (jaargangen 1-75)

  Mensch en Maatschappij bestaat sinds 1925, vanaf 1947 onder de titel Mens en Maatschappij, later geschreven als Mens & Maatschappij. De ondertitel varieert van: tijdschrift voor anthropologie, psychologie, erfelijkheidsleer, eugenetiek, prae-historie, ethnologie, sociographie, sociologie, criminologie, ethiek en rechtsphilosophie : tevens orgaan van het Nederlandsch Nationaal Bureau voor Anthropologie, tot: tijdschrift voor sociale wetenschappen. 

  Voor 2001 - nu: Amsterdam University Press
   

 • Mistral | Journal of Latin American Women's Intellectual & Cultural History

  Mistral is an interdisciplinary open access platform for research that examines Latin American women’s contributions to intellectual history and the cultural sphere more broadly. Alongside cutting edge academic articles the journal showcases personal essays and interviews with leading Latin American women working inside and outside the Academy.

 • Ontmoetingen

  Archief 1995 - 2012

  Het Lutje (kleine) psychiatrisch-juridisch gezelschap is opgericht in 1955. De voordrachten op onze bijeenkomsten raken diverse thema's op de grens tussen justitie en de geestelijke gezondheidszorg. Deze voordrachten worden samen met andere columns en artikelen uitgegeven in de periodieke publicatie "Ontmoetingen".

 • Palaeohistoria

  The annual journal Palaeohistoria - full title Acta et Communicationes Instituti Bio-Archaeologici Universitatis Groninganae - is edited by the staff of the Institute, and carries detailed articles on material culture, analysis of radiocarbon data and the results of excavations, surveys and coring campaigns. Palaeohistoria plays an essential role in the exchange network of journals that has been established with 160 other archaeological institutes in the Netherlands and abroad.

 • Paleo-aktueel

  Paleo-aktueel verschijnt jaarlijks en bevat korte, rijk geïllustreerde artikelen over huidig onderzoek door GIA-medewerkers, studenten en alumni om het grote publiek, inclusief autoriteiten en planners, op de hoogte te houden van recent onderzoek dat is uitgevoerd aan het Groninger Instituut voor Archeologie.

 • Panacea Medical Journal

   

  Het tijdschrift bestaat uit korte samenvattingen van onderzoeken. Het reviewproces wordt gedaan door een door een panel, bestaande uit patiënten, studenten, wetenschappers en artsen.

   

 • Pictogram

  Pictogram is het informatiebulletin dat u op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologie aan de RUG. Pictogram is een gezamenlijke uitgave van de Universiteitsbibliotheek (UB) en het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen.

 • Sociologische Gids

  Digitaal Archief 1953-2002  (jaargangen 1-49)


  De Sociologische Gids biedt een wetenschappelijk venster op ontwikkelingen binnen het vakgebied en op de samenleving als geheel en wil een weerslag zijn van de theoretische en methodische pluriformiteit die kenmerkend is voor de sociologie.  Belendende vakgebieden zoals sociale psychologie, communicatiewetenschappen en antropologie zijn ook vertegenwoordigd in dit tijdschrift.
  Met ingang van januari 2005 gaan de Sociologische Gids en het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift gezamenlijk verder onder de titel Sociologie.


  Voor 2003 – nu: Amsterdam University Press

 • Stem-, Spraak- en Taalpathologie

  SSTP: een wetenschappelijk tijdschrift over stem-, spraak- en taalstoornissen gericht op onderzoekers en professionals in de gezondheidszorg en het onderwijs in Nederland en België.

 • Subseciva Groningana

  ‘Studies in Roman and Byzantine Law’

 • Theologia Reformata

  Theologia Reformata is een theologisch tijdschrift voor gereformeerde theologie. Het verschijnt ieder kwartaal en biedt drie of vier grotere wetenschappelijke artikelen, een meditatie, de reflexen met aandacht voor actuele zaken in kerk en theologie, een focusartikel dat gewijd is aan een belangrijke publicatie, boekbesprekingen en boekaankondigingen.

 • Timing & Time Perception: Reviews

  Timing & Time Perception Reviews is the premier outlet for integrative and multidisciplinary reviews on timing and time perception, broadly defined.
 • Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

  Digitaal Archief 1985-2004 (jaargangen 1-20)


  Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) besteedt vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek aandacht aan vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid. Het tijdschrift bevat wetenschappelijke artikelen die gekenmerkt worden door een zekere actualiteitswaarde en/of beleidsgerichtheid: onderzoeksartikelen (inclusief casestudies en literatuurstudies), opiniërende artikelen, onderzoeksnotities (korte artikelen met de uitkomsten van recent verricht onderzoek), columns en boekbesprekingen.


  Voor 2005 – nu: www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl

 • Tijdschrift voor Skandinavistiek

  Tijdschrift voor Skandinavistiek werd oorspronkelijk gesticht door Scandinavisten uit het Nederlandstalige gebied. Vandaag brengt het Scandinavistisch onderzoek samen van overal ter wereld. Het gaat hierbij om letterkundig, taalkundig, cultuurkundig en historisch onderzoek.

 • Tijdschrift voor Genderstudies

  Het Tijdschrift voor Genderstudies is het forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot andere vormen van discriminatie en uitsluiting zoals etniciteit, seksualiteit, klasse of leeftijd. Het tijdschrift publiceert artikelen over gendervraagstukken vanuit alle relevante disciplines die een wetenschappelijke bijdrage leveren aan debatten over gender en intersectionaliteit in Nederland en Vlaanderen. Het tijdschrift is een interdisciplinair medium op het kruispunt van maatschappij-, cultuur-, geestes-, gezondheids- en natuurwetenschappen. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar en biedt wetenschappelijke artikelen en daarnaast ook interviews, boekrecensies, discussiedossiers en opiniërende artikelen in het Nederlands en Engels.

 • Us Wurk

  The journal US WURK (1952-) publishes scholarly contributions on Frisian language and literature. Languages of publication are Frisian, Dutch, English, German and French. Contributions written in Frisian, Dutch or French have an English or German summary.


  It tydskrift US WURK (1952-) befettet wittenskiplike bydragen op it mêd fan de taalkunde en de letterkunde fan it Frysk (elke perioade en elk dialekt). De publikaasjetalen binne Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk. Bydragen yn it Frysk, it Nederlânsk en it Frânsk begjinne mei in koarte gearfetting yn it Ingelsk of it Dútsk.

 • Versus, tijdschrift voor film en opvoeringskunsten

  Archief 1982-1992
  Het academische filmtijdschrift 'Versus' heeft de eerste ontwikkelingen van de filmkunde als academische discipline in Nederland en Vlaanderen vanaf de late jaren zeventig tot in de jaren negentig begeleid en mede bepaald. Het tijdschrift werd gemaakt door de eerste vakgroep Filmkunde in Nederland (Film- en Opvoeringskunsten, Katholieke universiteit Nijmegen). 'Versus' werd uitgegeven door de toenmalige Socialistische uitgeverij Nijmegen, de academische uitgeverij die vele voor de Geesteswetenschappen belangrijke studies toegankelijk maakte in de cruciale jaren van verandering van het universele curriculum.

 • Virtus. Journal of Nobility Studies

  Virtus is een onafhankelijk, multidisciplinair en meertalig peer-reviewed tijdschrift met artikelen over alle aspecten van de geschiedenis van de adel.

   

 • Yearbook for Ritual and Liturgical Studies

  Since 1996 the Yearbook is co-published by IRiLiS and the Institute for Christian Cultural Heritage at Groningen University. In 2009, the English subtitle of this multilingual series was added to its official Dutch title Jaarboek voor Liturgieonderzoek. As of 2017, the Yearbook no longer appears in print, but online via University of Groningen Press (Open Access).


  The Yearbook for Ritual and Liturgical Studies is ranked as a B-journal according to the most recent Dutch DGO-list.