ojs2 has produced an error Message: WARNING: mkdir(): Bestand of map bestaat niet In file: /var/www/ugp/lib/pkp/lib/adodb/adodb.inc.php At line: 1632 Stacktrace: Server info: OS: Linux PHP Version: 5.6.33-0+deb8u1 Apache Version: Apache/2.4.10 (Debian) DB Driver: mysql DB server version: 5.5.60-0+deb8u1-log
Blader door de titelindex

Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
Vol 9: (IX) ' ... Ik zal jelui wel donderen! ... ' Het begrip 'belediging' in de Code Pénal, vergeleken met het huidige Wetboek van Strafrecht Details   PDF
F. Janssens
 
Vol 25: (XXV) 'It takes three generations to make a gentleman' ofwel enige opmerkingen en mededelingen over de rechtsgeschiedenis van Ameland Details   PDF
F.A.J. van der Ven
 
Vol 26: (XXVI) 'O. dat volgens het oud Hollansche Regt, in de colonie Suriname nog geldende, (..)', ofwel enige opmerkingen over relatieve eigendom Details   PDF
F.A.J. van der Ven
 
Vol 27: (XXVII) 'Werkelijke' overdracht ... met een fiduciair karakter Details   PDF
S.C.J.J. Kortmann
 
Vol 21: (XXI) "Capries de Neptunes" ofwel enige opmerkingen over het "ontwaken" van "slapende" eigendom Details   PDF
F.A.J. van der Ven
 
Vol 33: (XXXIII) Antichresis: het vergeten zekerheidsrecht - een historische vergelijking met het Franse recht Details   PDF
R. Bobbink
 
Vol 3: (III) Art. 3.4.2.5 lid 2 NBW; een misplaatste bepaling Details   PDF
R.D. Vriesendorp
 
Vol 14: (XIV) ’n Kritiese ontleding van die ontwikkeling van die Romeins-Hollandse sessiereg in Suid-Afrika Details   PDF
S. Scott
 
Vol 11: (XI) Begripsomschrijving van een aandeel in een gemeenschappelijk goed Details   PDF
W.H. van Hemel
 
Vol 27: (XXVII) Beschikking door een deelgenoot over zijn aandeel in een goed dat tot een bijzondere gemeenschap behoort: enkele opmerkingen naar aanleiding van HR 28 november 2008 (NJ 2009, 145) Details   PDF
W.H. van Hemel
 
Vol 19: (XIX) Bestaande en (nog) niet bestaande vorderingen Details   PDF
J.C. Out
 
Vol 10: (X) Bijschrijving/storting op aandelen door de nv/bv of door de aandeelnemers? Details   PDF
J.B.W.M. Kemperink
 
Vol 6: (VI) Cessie van toekomstige vorderingen naar huidig en komend recht Details   PDF
W.H.M. Reehuis
 
Vol 12: (XII) Codificatie in Byzantium? Enige opmerkingen over de betekenis van de Novellen van keizer Leo de Wijze Details   PDF
Th.E. van Bochove
 
Vol 12: (XII) Codificatie in Constantinopel? Enige opmerkingen over de wetgevingstechniek van Theodosius II en Justinianus I Details   PDF
J.H.A. Lokin
 
Vol 8: (VIII) Concordantie van wetgeving en interregionaal privaatrecht in het Koninkrijk der Nederlanden Details   PDF
M.H. ten Wolde
 
Vol 15: (XV) Contra proferentem Details   PDF
J. Heijma
 
Vol 32: (XXXII) Dans la tradition d'Harménopoulos… Some notes on the tradition of Harmenopoulos' Hexabiblos in the Netherlands Details   PDF
D. Penna
 
Vol 24: (XXIV) De 'Jungejagdhundnatur' van Heinrich Dernburg Details   PDF
F. Brandsma
 
Vol 24: (XXIV) De 'swart gegrimde koe' Details   PDF
F.A.J. van der Ven
 
Vol 25: (XXV) De 'Time Value of Money' (Verwarring in de House of Lords over rente bij onverschuldigde betaling) Details   PDF
W.J. Zwalve
 
Vol 15: (XV) De aangeschoten vogelaar. Over alternatieve causaliteit Details   PDF
J. Kortmann
 
Vol 29: (XXIX) De accessoiriteit van de Duitse Grundschuld Details   PDF
L.P.W. van Vliet
 
Vol 14: (XIV) De bestrijding van de oneerlijke mededinging in de eerste decennia van de 20e eeuw: Het Duitse recht als voorbeeld voor de Nederlandse rechtsbeoefening Details   PDF
C.J.H. Jansen
 
Vol 19: (XIX) De cessie naar Rooms-Gelders recht Details   PDF
H.L.E. Verhagen, I. Haazen
 
Vol 21: (XXI) De Code Civil in Winschoten Details   PDF
F. Brandsma
 
Vol 23: (XXIII) De condictio ob rem en haar ontwikkeling in het moderne privaatrecht Details   PDF
S. Damminga
 
Vol 32: (XXXII) De Eerste Kamer der Staten-Generaal: Van aristocratisch tot democratisch bolwerk tegen de waan van de dag Details   PDF
P.E.M.S. Sassen
 
Vol 27: (XXVII) De exceptio non adimpleti contractus en de condictio indebiti. Betaalt degene die een opschortingsrecht had kunnen inroepen, maar dat niet doet, onverschuldigd als de tegenprestatie uitblijft? Details   PDF
F. Brandsma
 
Vol 12: (XII) De Franse code civil (1804) en de cahiers de doléances. Naar een nieuw beeld van het privaatrechtelijke codificatiestreven in Frankrijk aan de vooravond van de revolutie Details   PDF
P.A.J. van den Berg
 
Vol 5: (V) De geschiedenis van de faillissementsdelicten Details   PDF
B.F. Keulen
 
Vol 4: (IV) De geschonden eer van Manchester ofwel De jurisdictie van de High Court of Chivalry Details   PDF
J.H.A. Lokin
 
Vol 26: (XXVI) De goederenrechtelijke overeenkomst: 'Juridische chimaera' of 'Kern van de levering'? Details   PDF
G.J.L. Bergervoet
 
Vol 19: (XIX) De introductie van de trust in het Nederlands-Antilliaanse recht Details   PDF
D.W. Aertsen
 
Vol 2: (II) De Justiniaanse codificatie in de Belgische burgerlijke vennootschap (Boek III, Titel IX Belgisch B.W) Details   PDF
C. Matheeussen
 
Vol 3: (III) De klassieke propedeuse van de jurist Details   PDF
W.J. Zwalve
 
Vol 15: (XV) De koop en verkoop van eens anders goed: enige opmerkingen over art. 1507 OBW Details   PDF
C.J.H. Jansen
 
Vol 2: (II) De kwalitatieve aansprakelijkheid van ouder of voogd (art. 6.3.2.1 lid 1 NBW) in historisch en rechtsvergelijkend perspectief Details   PDF
F.T. Oldenhuis
 
Vol 25: (XXV) De mythe van Quint/Te Poel. Een herwaardering van Diephuis en Opzomer en de ontmaskering van een overgewaardeerde uitspraak Details   PDF
G.E. van Maanen
 
Vol 11: (XI) De (on)overdraagbaarheid van de revindicatie Details   PDF
A.J. van der Lely
 
Vol 18: (XVIII) De ontwikkeling van de wettelijke inrichting van het openbaar ministerie van 1838 tot heden Details   PDF
V. Wolting
 
Vol 29: (XXIX) De oprichting van de eenmansfaculteit te Groningen in 1596 Details   PDF
J.H.A. Lokin
 
Vol 16: (XVI) De overgang van het recht op schadevergoeding uit onrechtmatige daad Details   PDF
S.D. Lindenbergh
 
Vol 33: (XXXIII) De Privy Council, Charles Du Moulin en Romeins recht Details   PDF
F. Brandsma
 
Vol 21: (XXI) De receptie van de Code Civil in de Noordelijke Nederlanden Details   PDF
J.H.A. Lokin
 
Vol 19: (XIX) De receptie van het titelbegrip van Hartkamp Details   PDF
S.E. Bartels
 
Vol 33: (XXXIII) De rechtvaardiging voor de relativering van de levering c.p. door een bezitter: een kwestie van perspectief Details   PDF
E.F. Verheul
 
Vol 10: (X) De relevantie van de beschouwingen van F.G. Scheltema over het afgescheiden vermogen voor het geldende recht Details   PDF
G. Noordraven
 
Vol 16: (XVI) De rol van rechtswetenschap en raison d'état bij het streven naar codificatie in Groot-Brittannië, 1530-1625 Details   PDF
P.A.J. van den Berg
 
Vol 30: (XXX) De Romeinsrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige rechtspraak - Een onderzoek naar iudex qui litem suam facit Details   PDF
M.W.J. Reijntjes
 
Vol 7: (VII) De schuld als object en rechtsbetrekking; vergelijkende opmerkingen bij art. 6.2.3.10 NBW Details   PDF
W. Mincke
 
Vol 32: (XXXII) De strijd om de schatten van de Krim Details   PDF
F.A.J. van der Ven
 
G. Diephuis en C.W. Opzoomer 1892-1992 [Jubileumuitgave] De taak van de rechtswetenschap volgens Diephuis en Opzoomer Details   PDF
J.H.A. Lokin
 
Vol 7: (VII) De traditio brevi manu en '2014'; enige opmerkingen over de verhouding tussen de artt. 3:115 en 3:86 NBW Details   PDF
W.J. Zwalve
 
Vol 21: (XXI) De vergeefse poging tot wettelijke erkenning van de acte juridique Details   PDF
J.H.A. Lokin
 
Vol 18: (XVIII) De verplaatsing van schade en kosten die voortvloeien uit het strafproces. - Een historisch overzicht Details   PDF
N.J.M. Kwakman
 
Vol 11: (XI) De werking van derdenbeslag op bij voorbaat stil verpande toekomstige vorderingen op naam Details   PDF
W.A. van der Ven
 
Vol 24: (XXIV) De wetenschappelijkheid van de rechtsbeoefening volgens Windscheid en Dernburg Details   PDF
J.H.A. Lokin
 
Vol 30: (XXX) Eden versus Whistler - De opdracht tot het maken van een portret: aanneming van werk, overeenkomst van opdracht of koop van een toekomstige zaak? Details   PDF
F.A.J. van der Ven
 
Vol 1: (I) Een algemene berekeningsmethode voor de inbreng bij boedelscheiding Details   PDF
A.J.H. Pleysier
 
Vol 5: (V) Een dwangmaatregel wordt zelfstandig: de ontwikkeling van de voorlopige hechtenis Details   PDF
A.E. Harteveld
 
Vol 25: (XXV) Een Europees recht inzake ongerechtvaardigde verrijking? Over de dogmatiek van het Ontwerp-Gemeenschappelijk Referentiekader Details   PDF
J.M. Smits
 
Vol 14: (XIV) Een kwestie van toetsing Details   PDF
C.H. Bezemer
 
Vol 30: (XXX) Een steeds hechter verbond tussen de volkeren van Europa Details   PDF
J.H. Nieuwenhuis
 
Vol 12: (XII) Enige mededelingen over de 'interpolatieneigingen' van een der Digestencompilatoren Details   PDF
F. Brandsma
 
Vol 6: (VI) Enige mededelingen over de verkrijgende verjaring van onroerend goed en de overschrijving Details   PDF
F. Brandsma
 
Vol 22: (XXII) Enige opmerkingen en mededelingen over originaire en derivatieve wijzen van eigendomsverkrijging Details   PDF
J.E. Jansen
 
Vol 23: (XXIII) Enige opmerkingen en mededelingen over samenloop van verschillende vorderingen na diefstal Details   PDF
J.E. Jansen
 
Vol 12: (XII) Enige opmerkingen over de academierechtspraak te Groningen. Een geval van niet-exclusieve gelding van het stellige recht Details   PDF
F.A.J. van der Ven
 
Vol 1: (I) Enige opmerkingen over de scheiding en deling van nalatenschappen bij onderling goedvinden in het Justiniaanse, het hedendaagse en het toekomstige recht Details   PDF
W.J. Zwalve
 
Vol 6: (VI) Enige opmerkingen over de zgn. 'Traditio longa manu' Details   PDF
W.J. Zwalve
 
Vol 1: (I) Enige opmerkingen over het precarium en de bruikleen Details   PDF
R.D. Vriesendorp
 
Vol 6: (VI) Enige voorlopige opmerkingen over een bijna vergeten invloed op ons BW: het natuurrecht Details   PDF
C.J.H. Jansen
 
Vol 7: (VII) Enkele bedenkingen omtrent bedrog naar Belgisch recht in het licht van het Romeins recht Details   PDF
C. Matheeussen
 
Vol 23: (XXIII) Enkele opmerkingen over art.6:6, lid 3 BW Details   PDF
W.J. Zwalve
 
Vol 22: (XXII) Enkele opmerkingen over de mogelijkheid goederenrechtelijke rechten te omschrijven in verbintenisrechtelijke begrippen ofwel over het nut van de summa divisio Details   PDF
Th.F. de Jong
 
Vol 10: (X) Enkele punten over de mogelijkheid en wenselijkheid om 'punitive damages' te vorderen in het Nederlandse recht. Nogmaals: vergelding als schadevergoeding Details   PDF
M.A.B. Chao-Duivis
 
Vol 7: (VII) Enkele rechtshistorische en rechtsvergelijkende bemerkingen rond Cc. art. 1647,2 (= art. 1546,2 Nederlands BW) Details   PDF
G. Macours
 
Vol 4: (IV) Equity en billijkheid Details   PDF
C.AE. Uniken Venema
 
Vol 27: (XXVII) Eureka Europa! Details   PDF
P.E.M.S. Sassen
 
Vol 15: (XV) Faute als grond voor aansprakelijkheid Details   PDF
C.H. Sieburgh
 
Vol 4: (IV) Fries recht in Amerika. Over Ulrik Huber, Joseph Story en internationale contracten Details   PDF
L. Strikwerda
 
Vol 8: (VIII) Gedeeltelijke ontbinding. Enige opmerkingen en mededelingen over de ontbinding bij duurovereenkomsten en de actio quanti minoris Details   PDF
T. Hartlief
 
Vol 10: (X) Gewoonte en handelsrecht in de negentiende eeuw: enkele opmerkingen over artikel 3 wet AB Details   PDF
R.J.Q. Klomp
 
Vol 16: (XVI) Goederenrechtelijke vragen omtrent de vennootschap in oprichting Details   PDF
R.J. de Weijs
 
Vol 9: (IX) Grondslagen van het grondslagenstelsel Details   PDF
J. Boksem
 
Vol 33: (XXXIII) Het 'Presqu'île de l'llal', een Belgisch-Nederlands grensgeval - ofwel enige opmerkingen over eilanden, aanwas en aanwerping Details   PDF
F.A.J. van der Ven
 
Vol 22: (XXII) Het 'recht van overvaart te Bedum' ofwel enige opmerkingen over het Rooms-Groningse recht Details   PDF
F.A.J. van der Ven
 
Vol 28: (XXVIII) Het ABGB en het natuurrecht Details   PDF
F. Brandsma
 
Vol 32: (XXXII) Het Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch (1861) en de Nederlandse beoefening van het handelsrecht in de tweede helft van de 19e eeuw Details   PDF
C.J.H. Jansen
 
Vol 15: (XV) Het beginsel van een rechtvaardige prijs. Enige opmerkingen naar aanleiding van recente pleidooien voor herintroductie van de iustum pretium-leer Details   PDF
T. Hartlief
 
Vol 25: (XXV) Het eigendomsrecht en het gemeenschapsdenken Details   PDF
C.J.H. Jansen
 
Vol 23: (XXIII) Het gelijk van de curulische aedilen Details   PDF
J.J. Verhoeven
 
Vol 16: (XVI) Het gemene recht in de praktijk van de common law - of hoe Vinnius Pothier alsnog verslaat Details   PDF
F. Brandsma
 
Vol 3: (III) Het keuzerecht bij de alternatieve verbintenis Details   PDF
A.C. Steenbeek
 
Vol 7: (VII) Het koninkrijk Griekenland op zoek naar een burgelijk wetboek; van de Hexabiblos naar de Basilica Details   PDF
S.N. Troianos
 
Vol 20: (XX) Het leeuwendeel Details   PDF
F. Brandsma
 
Vol 27: (XXVII) Het lot van de pandektistiek Details   PDF
C.J.H. Jansen
 
Vol 22: (XXII) Het vereiste "op redelijke grond" bij zaakwaarneming Details   PDF
C.J.H. Jansen
 
Vol 26: (XXVI) Het vervalbeding bij pand en hypotheek. De interpretatio multiplex van het toe-eigeningsverbod (C.8.34(35).3) Details   PDF
R. Verhagen
 
1 - 100 van 250 items 1 2 3 > >>