Redactioneel beleid

Focus en missie

GRONINGER OPMERKINGEN EN MEDEDELINGEN
‘Magazijn voor leerstellige rechtsvergelijking op historische grondslag’

Een uitgave van de Stichting "Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds"


Het Magazijn staat open voor allen die belang stellen in
en het belang inzien van de leerstellige rechtsvergelijking
op historische grondslag.

 

 

 

Beleid secties

Artikelen

Artikelen die in de GROM gepubliceerd worden, zijn door minstens twee redactieleden beoordeeld en goed gekeurd.

De GROM kent (nog) niet de mogelijkheid om online artikelen aan te bieden. Auteurs die een artikel willen aanbieden ter publicatie kunnen contact opnemen met de redactie.

 

Niet aangevinkt Open inzendingen Niet aangevinkt Geïndexeerd Aangevinkt Peer reviewed
 

Verschijningsfrequentie

Het is het streven van de redactie van de Groninger Opmerkingen en Mededelingen om jaarlijks een nieuw volume te laten verschijnen. De fysieke verschijningsdata van de papieren versies kunnen echter zodanig chronologisch verspreid zijn, dat het ene jaar er geen en het volgende jaar twee volumes aan abonnees worden toegezonden.

In deze online archief omgeving verschijnt het een na laatste volume ten tijde van de verzending van het meest recent gepubliceerde nummer (deze omgeving loopt derhalve altijd een jaargang achter).

 

Open Access beleid

Dit tijdschrift is vrij toegankelijk en gaat uit van het idee dat het vrij en onmiddellijk beschikbaar stellen van wetenschappelijk onderzoek voor het publiek de kennisuitwisseling wereldwijd beter ondersteunt.

 

 

 

Donaties / Giften

Een bijdrage aan de continuering van deze reeks wordt op prijs gesteld. Het richtbedrag is €25. U kunt uw bijdrage storten op bankrekeningnr. NL07 ABNA 0570 6396 97 t.n.v. St. Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds, te Groningen 

Vormgeving

Zowel de gedrukte versie als deze online versie van de GROM worden opgemaakt en vormgegeven door Karen Mulders. Vragen of opmerkingen omtrent de vormgeving kunt u stellen via het redactiesecretariaat.

 

Uitgeverij

Chimaira Publishing

Groenesteinlaan 22, 9722 BX Groningen
tel. (+31) 50 5254656 email: chimaira.nl@gmail.com

 

Auteursrechtverklaring

© Chimaira BV, Groningen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, or any other means, without prior written permission from the publisher.
 

Colofon

GRONINGER OPMERKINGEN EN MEDEDELINGEN
‘Magazijn voor leerstellige rechtsvergelijking op historische grondslag’

Een uitgave van de Stichting "Het Groningsch Rechtshistorisch Fonds"

 

Het Magazijn staat open voor allen die belang stellen in en het belang inzien van de leerstellige rechtsvergelijking op historische grondslag. Een vrijwillige bijdrage aan de continuering van deze reeks wordt op prijs gesteld.

 


Redactie: J.H.A. Lokin, F. Brandsma, C.J.H. Jansen, W.J. Zwalve
Redactieadres: Postbus 716, 9700 AS Groningen

 

Vormgeving (drukwerk en online): Karen Mulders

© Chimaira BV, Groningen
Groenesteinlaan 22, 9722 BX Groningen
tel. (+31) 50 5254656 email: chimaira.nl@gmail.com


Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm, or any other means, without prior written permission from the publisher.