Redactioneel beleid

Focus en missie

Het Tijdschrift voor Genderstudies is het Nederlandstalige forum voor de wetenschappelijke problematisering van sekse in relatie tot etniciteit, seksualiteit, klasse, leeftijd etc. De redactie staat open voor artikelen over gendervraagstukken van uiteenlopende disciplines. Het tijdschrift beoogt te opereren op het kruispunt van de maatschappij-, cultuur-, geestes-, gezondheids- en natuurwetenschappen. Het tijdschrift is peer reviewed, heeft een internationale adviesraad, en komt viermaal per jaar uit. Het bestaat sinds 1980, tot 1997 onder de naam Tijdschrift voor Vrouwenstudies.

 

Beleid secties

Articles

Aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Aangevinkt Peer reviewed

Book Reviews

Niet aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Niet aangevinkt Peer reviewed

Proefschriftsamenvattingen

Niet aangevinkt Open inzendingen Aangevinkt Geïndexeerd Niet aangevinkt Peer reviewed
 

Contact

Redactiesecretariaat: tvgarchief@gmail.com

 

Redactie

Eindredactie: Mariëlle Smith M.A.
Beeldredactie: Drs. Freda Dröes (Onderzoeksbureau Levensbeschouwing en Cultuur)

Robby Davidson M.A. (Universiteit van Amsterdam)
Drs. Margriet Fokken (Rijksuniversiteit Groningen)
Evelien Geerts, MA (UC Santa Cruz)
Dr. Josephine Hoegaerts (University of Helsinki)
Dr. Jantine Oldersma (redactievoorzitter)
Dr. Inger Plaisier (Sociaal Cultureel Planbureau)
Dr. Conny Roggeband (Universiteit van Amsterdam)
Dr. José van Santen (Universiteit Leiden)
Dr. Sophie Withaeckx (Vrije Universiteit Brussel)

 

Bestuursleden

Voorzitter: Dr. Jeanne de Bruijn (Vrije Universiteit Amsterdam en Roosevelt Academy Middelburg)
Secretaris: Dr. Marianne Grunell (Universiteit van Amsterdam)
Penningmeester: Drs. Haidy Möller (GEMZ)
Community building: Drs. Susan van der Graaf (zelfstandig financieel adviseur)
 

 

Redactieraad

Drs. Arina Angerman
Dr. Barbara van Balen (BvB consultancy)
Dr. Yvonne Benschop (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Liesbeth Bervoets (Universiteit van Amsterdam)
Drs. Iris Bogaers
Dr. Mineke Bosch (Rijksuniversiteit Groningen)
Dr. Maayke Botman (Oranjefonds)
Dr. Marieke van den Brink (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Rosemarie Buikema (Universiteit Utrecht)
Dr. Marielle Cloïn (Universiteit Tilburg)
Dr. Gily Coene (Vrije Universiteit Brussel)
Dr. Irene Costera Meijer (Vrije Universiteit Amsterdam)
Dr. Stefan Dudink (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Vincent Duindam (Universiteit Utrecht)
Dr. Linda Duits (Bureau Diep en Universiteit Utrecht))
Dr. Alkeline van Lenning (Universiteit van Tilburg)
Dr. Chia Longman (Universiteit Gent)
Dr. Amade M'Charek (Universiteit van Amsterdam)
Dr. Janneke van Mens-Verhulst (Universiteit voor Humanistiek Utrecht)
Drs. Ilja Mottier (oud-ministerie OCW)
Dr. Anne-Claire Mulder (Universiteit Groningen)
Dr. Renée Römkens (Atria)
Drs. Joke Swiebel (oud-Europarlementariër en publicist mensenrechtenbeleid)
Dr. Evelien Tonkens (Universiteit voor Humanistiek Utrecht)
Berna Toprak (Women Inc)
Dr. Veronica Vasterling (Radboud Universiteit Nijmegen)
Dr. Els Veenis (Ministerie van OC&W)
Dr. Judith Vega (Universiteit Groningen)
Dr. Petra de Vries (Universiteit van Amsterdam) 

 

Adviesraad

Dr. Mieke Bal (Universiteit van Amsterdam, the Netherlands)
Dr. Elsje Bonthuys (University of the Witwatersrand, South Africa)
Dr. Rosi Braidotti (Universiteit Utrecht, the Netherlands)
Dr. Catherine Cornille (Boston College, U.S.A.)
Dr. Marysa Demoor (Universiteit Gent, Belgium)
Dr. Philomena Essed (Antioch University, U.S.A.)
Dr. Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands)
Dr. Francisca de Haan (Central European University, Hungary)
Dr. Willy Jansen (Radboud Universiteit Nijmegen, the Netherlands)
Dr. Maaike Meijer (Universiteit Maastricht, the Netherlands)
Dr. Veronique Mottier (Cambridge University, U.K./ Université de Lausanne, Switzerland)
Dr. Nelly Oudshoorn (Universiteit Twente, the Netherlands)
Dr. Joyce Outshoorn (Universiteit Leiden, the Netherlands)
Dr. Gail Pheterson (Université de Picardie Jules Verne, France)
Dr. Lorraine Radtke (University of Calgary, Canada)
Dr. Selma Sevenhuysen (Universiteit Utrecht, the Netherlands)
Dr. Mieke Van Haegendoren (Universiteit Hasselt, Belgium)

 

Donateurs

DONEREN AAN HET TIJDSCHRIFT VOOR GENDERSTUDIES NU AANTREKKELIJKER!

Gun ons uw donatie op bankrekening NL76INGB0004963888 t.n.v. Stichting Tijdschrift voor Vrouwenstudies te Amsterdam.

Het Tijdschrift voor Genderstudies heeft een ANBI beschikking waardoor geven nu veel voordeliger is. Giften aan het Tijdschrift vallen onder het belastingregime van de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Er zijn ook speciale belasting voordelen als het Tijdschrift een legaat of een schenking ontvangt.

Voorwaarden:
Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of een instelling? Dan doet u een gift.
Er zijn 2 soorten giften:
· periodieke giften
· gewone giften

Schenkingen en legaten:

Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Kortom: Besteedt u meer dan 1% van uw jaarinkomen aan giften, dan levert een gift aan Het Tijdschrift voortaan een aftrekpost op voor uw inkomstenbelasting. Als u beslist om voor minimaal 5 jaar Het Tijdschrift financieel te ondersteunen, levert iedere gegeven euro een aftrekpost op.

Bereken hier uw fiscale voordeel

 

Periodieke gift

Uw gift is een periodieke gift, als:
· u de gift hebt laten vastleggen in een schenkingsovereenkomst, sinds 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig. 
· u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de instelling of vereniging waarmee u de schenkingsovereenkomst bent aangegaan.
· deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn.
· u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer dan 5 jaar, maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen. 
· de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.

Voor meer informatie over een schenkingsovereenkomst kunt u contact opnemen via penningmeestertvg[a]gmail.com.

Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag! Let op!: Kunt u niet voldoen aan de voorwaarde dat u de gift minimaal 5 jaar achter elkaar doet? Bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de instelling niet meer bestaat? Dan geldt deze voorwaarde niet.

Hier vindt u de overeenkomsten voor een periodieke gift.

 

Gewone giften

Voor het aftrekken van gewone giften gelden de volgende voorwaarden:
· De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften. 
· U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, bijvoorbeeld met bankafschriften of kwitanties. 
· Het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken.
· U mag voor deze giften in totaal niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.
Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

 

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI)

In verband met de ANBI-status van het Tijdschrift voor Genderstudies vindt u hieronder de gegevens die volgens de belastingdienst in dat kader openbaar gemaakt dienen te worden.

Naam: Tijdschrift voor Genderstudies
Fiscaal nummer: 0053 76 403
Contactgegevens: Haidy Möller, penningmeestertvg[@]gmail.com

Bestuursleden
Voorzitter: Dr. Jeanne de Bruijn
Secretaris: Dr. Marianne Grunell
Community building: Drs. Susan van der Graaf
Penningmeester: Drs. Haidy Möller

Beleidsplan

Het beleidsplan vindt u hier.

Beloningsbeleid
Twee vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding

Doelstelling
De Stichting stelt zich ten doel het verzorgen van de uitgave van een tijdschrift voor vrouwenstudies en overige activiteiten, ter bevordering van vrouwenstudies in Nederland.

Verslag van de uitgoefende activiteiten

Het jaarverslag 2012 vindt u hier.

Het jaarverslag van 2013 vindt u hier.

Het jaarverslag van 2014 vindt u hier.

Het jaarverslag van 2015 vindt u hier.

Het jaarverslag van 2016 vindt u hier.

Het jaarverslag van 2017 vindt u hier.

Financiële verantwoording

De jaarrekening van 2012 vindt u hier.

De jaarrekening van 2013 vindt u hier.

De jaarrekening van 2014 vindt u hier.

De jaarrekening van 2015 en de begroting van 2016 vindt u hier.

De jaarrekening van 2016 vindt u hier.

De jaarrekening van 2017 vindt u hier.

anbi-logo_273