Lupton, Carol, University of Portsmouth, United Kingdom