Lightburn, Anita, Fordham University, New York, United States