US WURK : TYDSKRIFT FOAR FRYSISTYK / JOURNAL OF FRISIAN STUDIES

The journal US WURK (1952-) publishes scholarly contributions on Frisian language and literature. Languages of publication are Frisian, Dutch, English, German and French. Contributions written in Frisian, Dutch or French have an English or German summary.

It tydskrift US WURK (1952-) befettet wittenskiplike bydragen op it mêd fan de taalkunde en de letterkunde fan it Frysk (elke perioade en elk dialekt). De publikaasjetalen binne Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk. Bydragen yn it Frysk, it Nederlânsk en it Frânsk begjinne mei in koarte gearfetting yn it Ingelsk of it Dútsk.

Current Issue

Vol 66, No 1-2 (2017)

Articles
PDF
J. Hoekstra
1-26
PDF
W. Heeringa, H. Schoormann, J. Peters
27-76
PDF
G. Jensma
77-83
Reviews and commentaries
PDF
Gisela Hofmann, Mittelalterliches Alltagsleben im Spiegel der altfriesischen Terminologie mit Ergänzungen aus zeitgenössischen niederländischen Quellen
R.H. Bremmer Jr
84-89
PDF
Op it mêd
Us Wurk Redaksje
90-96