US WURK : TYDSKRIFT FOAR FRYSISTYK / JOURNAL OF FRISIAN STUDIES

The journal US WURK (1952-) publishes scholarly contributions on Frisian language and literature. Languages of publication are Frisian, Dutch, English, German and French. Contributions written in Frisian, Dutch or French have an English or German summary.

It tydskrift US WURK (1952-) befettet wittenskiplike bydragen op it mêd fan de taalkunde en de letterkunde fan it Frysk (elke perioade en elk dialekt). De publikaasjetalen binne Frysk, Nederlânsk, Ingelsk, Dútsk en Frânsk. Bydragen yn it Frysk, it Nederlânsk en it Frânsk begjinne mei in koarte gearfetting yn it Ingelsk of it Dútsk.

Current Issue

Vol 64, No 3-4 (2015)

Articles
PDF
Cloth as Currency: Clothing and the Naked in Old Frisian Law
D. Keijser
71-89
PDF
Diar wiar Höghan aröön an Höghan afuurd. Ein System nordfriesischer Orts- und Richtungsangaben aus dem Umfeld des Hauses
C. Winter
90-134
PDF
J. Hoekstra
135-190
Reviews and commentaries
PDF
Philologia Frisica anno 2012
S. Dyk
191-195
PDF
M.C. Fort, Saterfriesisches Wörterbuch
T. Bosse
196-198
PDF
Op it mêd
Us Wurk Redaksje
199-204